Utazási feltételek

1.
A BCD-Travel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Paulay ede u. 7-9.; cégjegyzékszám: 01-09-923625; GM EKH eng. szám: U-001091; adószám: 14865613-2-42; telefonszám: (36 1) 429-97-11, vagyoni biztosíték: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe), (a továbbiakban: Bcd-Travel, illetve Utazásszervező”) által szervezett utazásokra, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet, a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv, valamint ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) rendelkezései az irányadóak.

2.
Az Utas tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott Tájékoztató, Programfüzet többek között tartalmazhatja a Bcd-Travel által értékesített szolgáltatásokat és azok díját, azonban ezek az információk akár az Utas egyedi igényeinek megfelelően, akár más egyéb körülmények miatt változhatnak. Az Utas tudomásul veszi, továbbá, hogy a Bcd-Travel fenntartja magának a jogot, hogy az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó Programfüzetében, illetve Tájékoztatójában foglaltaktól - indokolt esetben - az eljárásra vonatkozó hatályos jogi szabályozás figyelembe vételével, illetve az Utas kifejezett kérésére eltérjen. A Programfüzetben és a Tájékoztatóban foglaltaktól való eltérés lehetőségében a felek kifejezetten megállapodnak.

3.
Az utazási szerződés a Megrendelés elfogadásának visszaigazolásával, a jelen ÁSZF Utas általi hatályos jogszabályokban meghatározott módon történő elfogadásával és a részvételi díj előlegének befizetésével, illetve a Bcd-Travel javára történő jóváírásával jön létre. Az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi az írásban elfogadott Megrendelő Lap és a Bcd-Travel katalógusában, valamint honlapján (lwww.bcdhungary.com) közzétett Tájékoztató, Országtájékoztató, és az egyéb a Bcd-Travel által rendelkezésre bocsátott utazási információk, ideértve esetleg az Utas részére szóló voucher-t is, egyéb utazásra jogosító okmányokat, valamint a részvételi díj megfizetését igazoló számlát. Az utazási szerződést, illetve annak esetleges módosítását - valamennyi kikötésével együtt - írásban kell megkötni, és papír alapon vagy - ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták - más tartós adathordozón az Utas rendelkezésére kell bocsátani.

4.
Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél, vízum) és egyéb okmányok, az előírt egészségügyi követelmények és a célországban való tartózkodáshoz esetlegesen kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az Utas feladata, melyekről a Bcd-Travel a honlapján (www.bcdhungary.com) és a katalógusában ad tájékoztatást. Amennyiben az Utas nem találja a hivatkozott információkat a www.bcdhungary.com honlapon, információt kérhet a Bcd-Travel alkalmazottaitól. Az Utas vállalja, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám-, deviza- és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károkért az Utas semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve a Bcd-Travel ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles teljes mértékben megtéríteni. Az Utas az utazásra vonatkozó jogszabályok tekintetében köteles a fogadó ország törvényeit és tradícióit is betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezen kötelezettségek esetleges elmulasztásából, valamint megszegéséből származó minden kárért és költségért az Utas köteles maradéktalanul felelősséget vállalni, Utas tudomásul veszi, hogy ezek tekintetében a Bcd-Travel semmilyen felelősséget nem vállal. Erre tekintettel kifejezetten felhívja a Bcd-Travel az Utas figyelmét, hogy az utazási szerződés megkötését megelőzően részletesen tájékozódjon.

5.
Az Utas az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a szolgál¬tatás díjának (részvételi díj) 40 (negyven) %-át köteles megfizetni. Ettől a rendelkezéstől a Bcd-Travel eltérhet, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj (részvételi díj), valamint a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 4.§ (1) bek. i) pontja szerinti adó, illeték és egyéb kötelező terhek teljes összegének megfizetését a legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 (harminc) nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

6.
Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 (harminc) napon belül kerül sor, a Bcd-Travel a szerződés aláírásakor a részvételi díj teljes összegének megfizetését jogosult követelni. Ha az Utas a részvételi díj teljes összegét határidőben nem fizeti meg, a Bcd-Travel a szerződéstől elállhat, azonban ez esetben az Utas köteles a részvételi díj száz százalékának (ideértve az utazással felmerülő, alább megjelölt költségeket) megfelelő kötbért fizetni. Utas jelen ÁSZF elfogadásával, aláírásával tudomásul veszi, hogy a részvételi díj azonban nem tartalmazza a baleset-, betegség-, poggyász- és útlemondási biztosítás díját, az üdülőhelyi díjat, idegenforgalmi adót, repülőtéri és kikötői illetékeket, jegykiállítási díjat, horgonyzási díjat, valamint a különböző felárakat.

7.
A Bcd-Travel fenntartja magának a katalógusban vagy az írásbeli tájékoztatóban közölt díjak esetleges emelésének jogát azzal, hogy az utazási szerződésben meghatározott díjak alapján fizetendő teljes díj emelésére kizárólag az alábbiakban meghatározott esetekben kerülhet sor:

7.1. a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket is);

7.2. az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

7.3. deviza - az Utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - forintárfolyamának változása miatt.

A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban kell közölni. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző 20 (húsz) napon belül a fentiekben meghatározott okokból sem emelhető.

8.
Felek megállapodnak abban, hogy ha az Utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 8 (nyolc) %-ot meghaladja, köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az Utast a következő jogosultságok illetik meg:

8.1. az Utas írásban elállhat a szerződéstől, vagy
8.2. ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést.

Utas tudomásul veszi, hogy a jogviszony bármely okból történő tartalmi, illetve formai változása, módosulása során köteles a Vistát minden körülményről haladéktalanul írásban tájékoztatni, a Vistával együttműködni, illetve minden szükséges intézkedést ésszerű időn belül megtenni annak érdekében, hogy a felek közötti jogviszony megfeleljen a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek.

Az Utas a döntéséről a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (4) bek.-ben foglalt előírás alapján köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben az Utas a Vista tájékoztatását követően hallgat, nem nyilatkozik a szerződés módosítása tárgyában, illetve nem küld írásbeli elállási nyilatkozatot, azt a felek a Ptk. 6:4. §-a alapján az Utas elállásának tekintik.

9.
Ha az Utas a 8. pontban meghatározott okból eláll a szerződéstől, a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (5) bek. alapján az alábbi jogok illetik meg:

9.1. az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van, és

9.2. ha az Utazásszervező a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére;

9.3. köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni. kivéve, ha

9.3.1. az utazásszervező elállására általa nem befolyásol¬ható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: „vis maior”), vagy

9.3.2. a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az Utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

10.
Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az Utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak meg¬téríteni. Ebben az esetben az Utas:

10.1. ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy

10.2. elállhat a szerződéstől, ebben az Utazásszervező köteles a tel¬jes befizetett díjat azonnal visszafizetni. Az Utazásszervezőt kártérítési és kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
Az Utas a döntéséről köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben az Utas a Bcd-Travel tájékoztatását követően hallgat, nem nyilatkozik a szerződés módosítása tárgyában, illetve nem küld írásbeli elállási nyilatkozatot, azt a felek a Ptk. 6:4. §-a alapján az Utas elállásának tekintik.

11.
Az Utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 (húsz) nappal, írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Amennyiben az Utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az Utas az alábbi jogosítványokat érvényesítheti:

11.1. az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van;

11.2. ha az Utazásszervező a fenti helyettesítési szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat meg¬fizetésére köteles.

12.
Amennyiben az Utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a 11.1., valamint 11.2. pon¬tokban foglaltakon túlmenően köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha:

12.1. az Utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: „vis maior”), vagy

12.2. a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az Utazásszervező elállásáról az Utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

13.
Az Utastól 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (8) bek. felhatalmazása alapján, az Utas elállása esetére bánatpénz követelhető, kivéve az alábbi eseteket:

13.1.1. az utazás megkezdését megelőző, 60 (hatvan) napnál korábbi elállás esetén;
13.1.2. 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (2)- és (6.) bek.

14.
Egyéb esetekben az Utas elállásának esetére az alábbi mértékű bánatpénz követelhető:

Az Utasnak az utazás megkezdését megelőző 35 (harmincöt) nap¬nál korábbi, szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig 45 (negyvenöt) napnál korábbi elállása esetére – az utazás részvételi számára történő hivatkozással – az Utast a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) általány formájában kifejezett 10 (tíz) % -os mértékű bánatpénz-fizetési kötelezettség terheli.

15.
Ha az Utas az utazás tervezett kezdő napja előtti 35 (harmincöt) napon belül, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig 45 (negyvenöt) napon belül, de legkésőbb az utazást megelőző 10 (tíz) napon, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 20 (húsz) napon belül nem a 13. pontban foglaltak miatt áll el az utazási szerződéstől, akkor köteles a Bcd-Travel részére az alábbi bánatpénzt megfizetni:

35.–20. napig, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 45.-30. napig a teljes részvételi díj 40 (negyven) %-át,

20.–10. napig, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 30.-20. napig: a teljes részvételi díj 70 (hetven) %-át.

Ha az Utas az utazást megelőző 10 (tíz) napon belül, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 20 (húsz) napon belül áll el a szerződéstől, vagy bármely okból nem vesz részt az utazáson, köteles a Vista részére bánatpénz jogcímén a részvételi díj 100 (száz) %-át megfizetni. Amennyiben az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 35 (harmincöt) napon belül, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig 45 (negyvenöt) napon belül vagy a szerződésben az elállásra egyedileg előírt ennél hosszabb határidőn belül kerül sor, az Utas elállás esetén köteles a Bcd-Travelnek a jelen fejezetben meghatározott mértékű bánatpénzt megfizetni.

16.
Amennyiben az Utas az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg a Bcd-Travelnél útlemondási biztosítást köt, a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe „Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat”-ával, vala¬mint annak tartalmával kapcsolatos tájékoztatást megértette, azt elegendőnek tartja, és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

17.
A megrendelés módosítására vonatkozó kérelmet a Bcd-Travel – ha erre lehetősége van – a részvételi díj teljes értékének legfeljebb 10% -nak megfelelő mértékű ellenérték felszámítása mellett teljesíti, azzal a további feltétellel, hogy a részvételi díj esetleges emelkedése esetén a különbözetet az Utas köteles megfizetni és a módosítás során a Bcd-Travel megfelelő írásos tájékoztatásával a jogviszony módosítása során a Bcd-Travellel minden tekintetben együttműködni.

Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel (különösen, de nem kizárólagosan életkor, vízum, egészségügyi követelmények). Az átruházást megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségekért az Utas és a harmadik személy (aki az átruházást követően utas lesz) egyetemlegesen állnak helyt.

18.
A Bcd-Travel közvetlenül az indulás megkezdése előtt jelentkezők részére üzletpolitikai szempontokból a részvételi díj csökkentésének jogát fenntartja.

19.
Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. alapján az Utazásszervező felel. Ha az Utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Az Utazásszervező nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

20.
Az Utazásszervezőnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a szolgáltatás díj (a részvételi díj) teljes összegének kétszereséig korlátozott.

21.
Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha az Utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az Utazásszervező – amennyiben az Utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az Utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

22.
Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogásait az utaskísérővel, vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A késedelmes közlésből eredő kárért az Utas a felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az Utas a Vista egyidejű igazolt tájékoztatása mellett – azt az utazási irodát köteles tájékoztatni, akivel az utazási szerződést megkötötte. Vista a kapcsolattartás hatékonyságának elősegítése érdekében az alábbi elérhetőségen: +36-1-429-9999 telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet, amely az alábbi időpontokban fogadja az Utasok hívásait: 24 órán keresztül, a hét minden napján.

23.
Ha az Utas kifogásait a helyszínen nem rendezik, a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg. Ha az Utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az Utazásközvetítőnél is bejelentheti. Utazásközvetítő köteles az Utas által közölt, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági és kártérítési igényeket az Utazásszervező felé továbbítani.

24.
Az Utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

24.1. ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,

24.2. ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvár¬hatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

24.3. vis maior esetén.

Az Utazásszervező a 24.2. és 24.3. pontban meghatározott esetekben köteles segítséget nyújtani az utasnak, ha nehézségei támadnak.

25.
Az Utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közre¬működő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény szabályozza, korlátozza, így különösen azonban nem kizárólagosan az alábbiak: a nemzetközi légi fuvarozásról szóló, 1929. évi Varsói Egyezmény, a Montrealban 1999. május 28.-án kelt nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény, a vasúti fuvarozásról szóló, 1961. évi Berni Egyezmény, a tengeri fuvarozásról szóló, 1974. évi Athéni Egyezmény és a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló, 1962. évi Párizsi Egyezmény, a légi fuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 889/2002 EK Rendelettel módosított 2027/97 EK Rendelet, a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004 EK Rendelet.

26.
Az Utazásszervezőnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 12.§ (2) bek. felhatalmazása alapján a jelen utazási szerződés 20. pontjában foglalt szerint korlátozott.

27.
Amennyiben a Bcd-Travel nem tesz eleget az Utasok hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az Utas az igényének érvényesítése érdekében a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepéhez (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 51.; cégjegyzékszám: 01-17-000514) fordulhat. Ha az Utas az Utazásszervező vagy az utazásközvetítő közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha az Utazásszervező – a vagyoni biztosíték vonatkozásában biztosítóval (biztosítókkal) kötött utaslétszámra (közvetlenül az Utas javára) biztosítási szerződést, az Utazásszervező, illetve az utazásközvetítő köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételé¬re jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadni.

28.
Az Utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a Vista közreműködője (pl.: fuvarozó vállalata) átvette.

29.
Az utazás során az Utas által harmadik személyeknek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

30.
Amennyiben az Utas által megrendelt szolgáltatások között az Utas repülőgéppel történő szállítása is szerepel, ezen szolgáltatásra a légi személyfuvarozásra vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Az 1929-es Varsói Egyezmény és az 1999-es Montreali Egyezmény szerint a Bcd-Travel nem felel a közlekedési eszközök késéséből, járattörléséből származó károkért.

31.
Amennyiben az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezés, megrendelés, előleg-befizetés, utazási szerződés aláírása) az Utas nem személyesen jár el, úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) a Bcd-Travel felé az Utas (meg¬bízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét - leg¬alább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezett¬ségek alanyává a megbízó (az Utas) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel, valamint a létrejött jogviszonnyal kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utasnak) haladéktalanul átadni. A szerződéskötés során más személyek (Utasok) képviseletében meghatalmazás alapján eljáró személy kijelenti, hogy a képviselt Utasoktól teljes körű érvényes képviseleti és nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkezik, és meghatalmazása kiterjed a részvételi díj előlege, illetve a teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is. Amennyiben az eljáró személy által csatolt meghatalmazás nem érvényes, vagy hatályos az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó – Bcd-Travelt  ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A szerződéskötés során más személyek (Utasok) képviseletében meghatalmazás alapján eljáró személy az általa meghatalmazással képviselt Utasok nevében kijelenti továbbá, az ÁSZF-ben rögzített jogai és kötelezettségei tekintetében teljes körű felvilágosítást kapott, az ÁSZF tartalmát átolvasta, az abban foglaltakat megértette, valamint az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeket megállapító rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

32.
Az Utas az ÁSZF aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bcd-Travel az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából, illetve az Utas üzleti célú tájékoztatása céljából a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett kezelje. A személyi¬ségi jogok védelme érdekében az Utasok személyes adatait a Bcd-Travel még sürgős esetben sem jogosult harmadik személy részére kiadni, kivéve, ha az Utas azt maga kérte. Utas tudomásul veszi, és elfogad¬ja, hogy a Bcd-Travel jogosult a szolgáltatás teljes időtartama alatt, – ide értve a jogviszony létrejöttét megelőző kommunikációt is – a Felek között zajló szóbeli és írásbeli kapcsolattartást a törvényben meg¬határozott keretek között célhoz kötötten rögzíteni.

33.
Amennyiben ezen ÁSZF egy vagy több kikötése jogszabályváltozás következtében teljesen vagy részben megvalósíthatatlan vagy érvénytelen lesz, vagy sért bármely törvényi rendelkezést, ez az ÁSZF többi részét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen vagy megvalósíthatatlan kikötést olyan érvényes és megvalósítható kikötéssel felváltani, amely a hatályos jogszabályoknak megfelel.

34.
A vitás kérdéseket Felek megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, ennek meghiúsulása esetére a Felek – hatáskörtől függően - alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének.

35.
A katalógusban található árak 1 EUR = 320 Ft, 1 USD = 245 Ft, 1 GBP = 375 Ft, 1 CHF = 255 Ft árfolyamig érvényesek. Utas tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott árfolyam mértéke megváltozik, a Bcd-Travel fenntartja magának a katalógusban vagy az írásbeli tájékoztatóban közölt, valamint az utazási szerződésben meghatározott díjak jogszabályi feltételek figyelembe vétele melletti esetleges emelésének jogát. A kiadványokban felmerülő esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a Bcd-Travel minden felelősségét kizárja.

36.
Utas jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Bcd-Travel megfelelően tájékoztatta kiskorú személy külföldi utazása esetén alkalmazandó szabályokról és eljárási rendről, így különösen azonban nem kizárólagosan a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés megteremtésének lehetőségéről szóló kötelezettségéről, az adott személy elérhetőségének fontossági kérdéseiről, a kiutazási engedélyezés esetleges kötelezettségéről. Utas kijelenti, hogy ezeket a tájékoztatásokat ismeri és azok tartalmát magára nézve kötelező jelleggel tudomásul veszi.

37.
Jelen szerződés szerinti nyilatkozatok akkor minősülnek írásba foglaltaknak, amennyiben azt a nyilatkozó fél aláírta, illetve akkor is, ha annak közlésére a nyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. Minderre tekintettel a Bcd-Travel kifejezetten felhívja az Utas figyelmét, hogy a szerződéskötéskor olyan elektronikus levélcímet adjon meg, melyet rendszeresen használ, illetve melyhez kizárólag maga fér hozzá, mivel a hivatkozott elektronikus levélcímről érkezett levelet a Bcd-Travel az Utas nyilatkozataként fogadja el.
Értelmező rendelkezések a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet alkalmazásában:

utazásszervező: olyan személy, aki nem alkalomszerűen szervezett utazási formákat szervez, és eladja vagy értékesítésre kínálja azokat közvetlenül vagy közvetítő útján (90/314/EGK irányelv a szervezett utazási formákról 2. cikk 2. pont),

utazásközvetítő: olyan személy, aki az utazásszervező által összeállított szervezett utazási formát adja el vagy kínálja értékesítésre (90/314/EGK irányelv a szervezett utazási formákról 2. cikk 3. pont),

utazási csomag: az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy:

1.    a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg (a továbbiakban: részvételi díj), függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és

2.    a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal,

tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az utas számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Alulírott jelen okirat aláírásával visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevételével, lényeges tulajdonságaival, feltételeivel, valamint a jelen szerződés aláírásával és tartalmával kapcsolatosan külön figyelemfelhívó tájékoztatásban részesültem és ezt követően az abban foglaltakat magamra nézve kifejezetten kötelező jelleggel elfogadom.

Záradék: Csoportos utazás szervezése esetén (1 főt meghaladó) a csoport nevében eljáró képviselő kijelenti, hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati és eljárási felhatalmazással rendelkezik. Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed az előleg, illetve a teljes körű részvételi díj feletti rendelkezésre is. Az irodával kötött szerződés maradéktalan teljesítéséért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal.

Az utazási szerződésben foglalt rendelkezéseket tudomásul vettem. Az ÁFA tv. 206§ (1) c) pontja alapján a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszem igénybe.

Kelt:

Utas aláírása

Alulírott jelen okirat aláírásával visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése szerinti külön tájékoztatásban részesültem a jelen ÁSZF 4., 8., 10., 20., 22. 23. 37. pontjai vonatkozásában, melyet kifejezetten elfogadok. Kijelentem továbbá, hogy külön tájékoztatást kaptam a részvételi díjon felül esetlegesen fizetendő egyéb díjakról, szerződésszegés esetére felszámolandó kötbérről, bánatpénzről (rendelkezések, melyek a Bcd-Travelt pénzbeli követelésre jogosítja) a jelen ÁSZF 5., 6., 13-15., 17., pontjainak kifejezett kiemelésével, melyet kifejezetten elfogadok.

Kelt:

Utas aláírása
Ajánlatkérés